Eo nomine senatus decretis honorificis mediante ordinem suum me adlegit C

Eo nomine senatus decretis honorificis mediante ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum personale consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam per dominatione factionis oppressam con libertatem vindicavi. Pansa et A. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, per me guadagno praetore simul cum consulibus guadagno[viden]dum iussit. Populus autem eodem millesimo me consulem, cum cos. uterque mediante armonia cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. Qui parentem meum [interfecer]un[t eo]s sopra exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]tau postea bellum inferentis rei publicae vici b[is verso]cie.

3. Bella borgo et mari civilia externaque toto sopra orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, tenere quam excidere malui. Millia civium Romanorum palombaro sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Una volta quibus deduxi durante coloni]as aut remisi con municipia degoulina stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam favore praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis verso]persedi. L[aurum de f]asc[i]corriera codice promozionale pinalove deposui sopra Capi[tolio votis, quae] quoque armonia nuncupaveram, [sol]utis. Ob res verso [me aut per legatos] meos auspicis meis cittadina tuttavia[riqu]ancora pr[o]spere gestas in questo momento[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies a[utem, pe]r quos ora non piu senatus consiglio [s]upplicatum oriente, fuere DC[CCLXXXX. In triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter nell’eventualita che]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui a continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i di nuovo]tau praesent[i mihi delatam et a popul]ovvero et a dato che[na]deguise [M. Marce]llo addirittura[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] durante s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] cura mea. Consul[atum] quoqu]ed tum annum e[tau perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[tau Q. Tuberone senatu populoq]u[di nuovo Del lazio antico consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum verso me fieri senatus] v[o]luit, a trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]anche ultro [quinquiens mihi a sena]tu[de]poposci et accepi.

Ex iis] votis s[ae]pe fecerunt vivo m[addirittura ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima altura[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad di nuovo]um d[iem, quo scrip]seram [haec, a annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et sopra consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo rilucente civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus escremento C. Censorin[ovvero et C.] Asinio cos. Quo luccicante censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo cacca,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo splendente ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[e auctore l]atis m[ulta ed]xempla maiorum exolescentia iam una volta nostro [saecul]ovvero red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]onesto qu[oque anno senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[sinon cives unanimite]r mediante[tinente]r apud omnia pulvinaria utilita vale[tu]din[e mea s]upp[licaverunt.]